Algemene voorwaarden School voor Vrij Leiderschap

1.     Definities

 • De School voor Vrij Leiderschap VOF: hierna genoemd School voor Vrij Leiderschap;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft tot levering van diensten of deelname aan activiteiten van de School voor Vrij Leiderschap.
 • Opdracht: de schriftelijk en/of mondeling overeengekomen diensten tussen School voor Vrij Leiderschap en de opdrachtgever danwel de schriftelijk en/of mondeling overeengekomen deelname aan de activiteiten van de School voor Vrij Leiderschap.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de activiteiten van de School voor Vrij Leiderschap.
 • Diensten: de School voor Vrij Leiderschap biedt diverse diensten aan zoals (op maat gemaakte) incompany programma’s, intervisie en individuele begeleiding.
 • Activiteiten: de School voor Vrij Leiderschap biedt diverse activiteiten aan zoals opleidingen, retraites, trainingen, en workshops.

2.     Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van de School voor Vrij Leiderschap.
 • Op alle overeenkomsten van de School voor Vrij Leiderschap is het Nederlandse recht van toepassing.

3.     Algemene bepalingen

 • Alle diensten en activiteiten van de School voor Vrij Leiderschap worden gegeven volgens de standaard van kwaliteit en integriteit die de mensen van de School voor Vrij Leiderschap ter beschikking staat. Opdrachtgevers en deelnemers kunnen hierover altijd (vooraf, tijdens en na de opleiding, training of workshop) informatie inwinnen of overleggen.
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en doen mee op eigen risico.

4.     Opdrachtverlening

 • Een opdracht, of deelname aan een activiteit, dient akkoord te worden bevonden door de opdrachtgever.
 • Zodra een opdrachtgever een mondeling dan wel schriftelijk verzoek heeft gedaan om een opdracht te starten, danwel deel te nemen aan een activiteit, wordt dat gezien als opdracht en gaat de opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden en eventueel bijgevoegde overeenkomst.

5.     Aansprakelijkheid

 • De School voor Vrij Leiderschap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de School voor Vrij Leiderschap is uitgegaan van de door de opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien opdrachtgever aantoonbare schade heeft geleden, toerekenbaar aan de School voor Vrij Leiderschap voor niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, is de aansprakelijkheid van de School voor Vrij Leiderschap te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen prijs.
 • Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of schade van derden is uitgesloten.

6.     Algemene bepalingen specifiek ten aanzien van onze activiteiten

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten zal de School voor Vrij Leiderschap de verschuldigde bedragen altijd inclusief btw vermelden. Veel van onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW op basis van artikel 25 WET OB.
 • Gespreide betaling is alleen in overleg mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Wanneer een deelnemer een opleiding of training wil onderbreken en bijvoorbeeld in een volgende groep de opleiding of training wil voltooien, betaalt de deelnemer eerst de volledige kosten. Een opleiding of training onderbreken en vervolgen in een volgende groep is alleen in overleg mogelijk. Een gemist onderdeel kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald.

7.     Annulering van activiteiten

 • Bij annulering van een activiteit krijgt de deelnemer, afhankelijk van de activiteit en van de termijn van annulering, een deel van de kosten terug.
 • In onderstaande tabel wordt duidelijk gemaakt welke annuleringstermijnen per type activiteit worden gehanteerd, en welk percentage van de kosten verschuldigd zijn.

 

Activiteit

Verschuldigd percentage v.d. kosten

 

25%

50%

100%

 

 

 

 

Driedaagse

2 maanden

1 maand

2 weken

Jaaropleiding

1 maand

2 weken

1 week

Training

1 maand

2 weken

1 week

Workshop

1 maand

2 weken

1 week

 

Toelichting: bij een retraite worden geen kosten betaald bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de retraite. Vanaf 2 maanden vóór aanvang is 25% van de kosten verschuldigd. Bij annulering vanaf 1 maand vóór aanvang is 50% van de kosten verschuldigd. Et cetera.

 

 

 

8.     Annulering en/of verplaatsing van activiteiten door de School voor Vrij Leiderschap

 • De School voor Vrij Leiderschap behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een activiteit te annuleren. Waar mogelijk zal de School voor Vrij Leiderschap een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan de School voor Vrij Leiderschap activiteiten en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
 • In geval van annulering of verplaatsing van een activiteit, doet de School voor Vrij Leiderschap daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Opdrachtgever kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door School voor Vrij Leiderschap eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van opdrachtgever/deelnemer kan worden verlangd.
 • Voor door de School voor Vrij Leiderschap in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijf de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als hier bedoeld, kan nimmer aanspraak worden gemaakt op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.

9.     Betaling

 • De School voor Vrij Leiderschap brengt vooraf ondubbelzinnig de kosten in beeld die in rekening worden gebracht voor een opdracht. Offertes van De School voor Vrij Leiderschap hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
 • De opdrachtgever is gehouden de door De School voor Vrij Leiderschap ingediende facturen volledig te voldoen of te laten voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • De School voor Vrij Leiderschap is gerechtigd om de dienstverlening uit te stellen of te stoppen op het moment dat betaling uitblijft, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
 • De School voor Vrij Leiderschap behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving. Deze wijzigingen hebben nimmer invloed op reeds overeengekomen opdrachtverlening, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen.

10.  Nakomen afspraken en klachtenafhandeling

 • De School voor Vrij Leiderschap doet wat ze belooft. We houden van openheid en duidelijkheid. Is er toch iets aan de hand? Dan lossen we dit in alle redelijkheid samen op. Als je om wat voor reden niet blij bent met de diensten of activiteiten van de School voor Vrij Leiderschap laat het ons dan weten. We komen daar dan altijd samen uit, zodat officiële procedures niet nodig zijn.